Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van La Cuiselle, een initiatief van La Cuiselle VOF, gevestigd op Gijsbrecht van Amstelstraat 189, 1214AZ Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80221645. Bekend bij de belastingdienst onder BTW nummer NL861593704B01.

1. Dienstverlening
1.1 La Cuiselle heeft als doelstelling om maaltijden te bereiden die kunnen worden opgehaald en op bestelling bij klanten worden bezorgd op het door hen opgegeven adres.
1.2 Je maaltijd kun je van te voren bij voorkeur telefonisch bestellen.
1.3 Een bestelling is definitief als La Cuiselle deze telefonisch of per e-mail aan je heeft bevestigd. Het staat La Cuiselle te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
1.4 Je kunt je bestelling tot 23.59 uur voorafgaand aan de dag van levering zonder kosten annuleren op www.La Cuiselle.nl. Daarna geldt niet het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, omdat de producten bederfelijk van aard zijn en niet kunnen worden teruggezonden.

2. Account
2.1 Voordat je online kunt bestellen, dien je je te registreren met de volgende gegevens: je naam, adres, (een eventueel alternatief bezorgadres), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Je geeft daarmee toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de bezorging en afrekening van je bestellingen.
2.2 Je staat er jegens La Cuiselle voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de gegevens dien je tijdig aan La Cuiselle door te geven, omdat anders je bestelling of de afrekening niet goed kan gaan.
2.3. Het staat La Cuiselle te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt schriftelijk medegedeeld door middel van het opgegeven e-mail adres.
2.4. Bij het aanmaken van een account krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord die je kunt gebruiken voor het opgeven van je bestelling en het inzien van je eigen bestelpagina.

3. Intellectuele eigendomsrechten
3.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij La Cuiselle en/of onze licentiegevers.
3.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.
3.3 La Cuiselle heeft het recht om je ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan La Cuiselle over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens La Cuiselle voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
3.4 La Cuiselle heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam.

4. Aansprakelijkheid
4.1 Aan de dienstverlening van La Cuiselle wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne.
4.2 La Cuiselle garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. La Cuiselle geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
4.3 La Cuiselle behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal je uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna je vanzelfsprekend de gelegenheid hebt de bestelling kosteloos te annuleren.
4.4 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na aflevering te melden, onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.
4.5 La Cuiselle is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van La Cuiselle en/of onze bestuurders.
4.6 La Cuiselle is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
4.7 La Cuiselle heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden.
4.8 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij La Cuiselle daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, en La Cuiselle kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
4.9 Je vrijwaart La Cuiselle voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

5. Prijs en betaling
5.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt in de winkel, telefonisch verstrekt en/of door middel van de website.
5.2 De verschuldigde betalingen voor je bestelling(en) worden door jou per vooruitbetaling via de bank overgemaakt op ons bankrekeningnummer of, uitsluitend na onderling overleg, achteraf op basis van een niet-storneerbare incasso op het door jou opgegeven bankrekeningnummer geïncasseerd.
5.3 Betalingen worden niet teruggestort, behalve in geval van annulering van een bestelling op de wijze zoals op de website en/of in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

6. Privacy
6.1 La Cuiselle verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.
6.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. we maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.
6.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.
6.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@lacuiselle.nl.

7. Algemeen
7.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.
7.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.
7.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
7.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van La Cuiselle worden overgedragen, heeft La Cuiselle het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.

Hilversum, 18 november 2020